We refer to the article in Utusan Malaysia dated 9th September titled, “Apa motif FGV tidak iktiraf pengumuman pelantikan Azhar Abdul Hamid”.
Kami merujuk kepada artikel Utusan Malaysia bertarikh 9 September yang bertajuk “Apa motif FGV tidak iktiraf pengumuman pelantikan Azhar Abdul Hamid”.
9 September 2017

As a Public Listed and Government Linked, FGV is bound by rules, regulations and best practice standards under the Companies’ Act 2016, Bursa Malaysia Main Market Listing Requirements (MMLR), Malaysian Code of Corporate Governance 2017 and it’s Memorandum and Articles of Association (M&A).  Since the news on the appointment of Azhar Abdul Hamid on BERNAMA On-line was first published, FGV Board and Management had contacted the relevant authorities to obtain the proper notification in writing as required under FGV’s M&A for the execution of the appointment. 

As this is a material information, FGV had responded via a Bursa announcement which was released at 6.38 p.m. yesterday, as required in the paragraph 9.03 (1) of the MMLR which states that a listed issuer must make immediate public disclosure of any material information.

In the Bursa announcement, FGV had also clarified the fact that up to 5.30 p.m. yesterday, the Company Secretaries have yet to receive any notification in writing from the relevant authorities on the appointment of Azhar Abdul Hamid as the Chairman of FGV in compliance with paragraph 9.16 which states that a listed issuer must ensure that each announcement is factual and accurate.

FGV is committed to good corporate governance practices; hence, the statement of linking the Board of harbouring a personal agenda to stop the appointment of Azhar Abdul Hamid is unfounded and baseless. The Company Secretaries have also been in touch with Azhar regarding this matter since the news was released by the media.

On receiving the notification in writing from the relevant authorities,  the Board will undertake the necessary process under the provisions of the Companies Act 2016 and Bursa Malaysia Securities Berhad MMLR to appoint Azhar Abdul Hamid as the new Chairman of the Board of Directors of FGV.

FGV reiterates, “On receiving the notification in writing from the relevant authorities,  the Board will undertake the necessary process under the provisions of the Companies Act 2016 and Bursa Malaysia Securities Berhad MMLR to appoint Azhar Abdul Hamid as the new Chairman of the Board of Directors of FGV”.

FGV Board and Management looks forward and welcomes the appointment of Azhar Abdul Hamid.

Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGV)

Sebagai sebuah syarikat senaraian awam dan kerajaan yang tertakluk kepada peraturan, kawalselia dan standard amalan terbaik di bawah Akta Syarikat 2016, Syarat Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia (MMLR) dan panduan daripada Suruhanjaya Sekuriti (SC), FGV mematuhi perenggan 9.03 (1) MMLR yang mengatakan syarikat tersenarai perlu membuat pendedahan awam dengan segera berkenaan sebarang maklumat sahih dan dalam perenggan 9.16 turut menyatakan bahawa syarikat tersenarai perlu memastikan setiap pengumuman adalah berdasarkan fakta dan tepat.

Selaras dengan perkara di atas, apabila mengenalpasti berita pertama pelantikan Azhar Abdul Hamid  yang diterbitkan oleh BERNAMA.com, FGV dengan segera menyediakan pengumuman yang mana telah dihantar kepada Bursa pada 6.00 p.m. semalam yang menyatakan setakat pukul 5.30 p.m. semalam, Setiausaha Syarikat tidak menerima sebarang notis bertulis daripada pihak berkuasa berkaitan untuk melantik Azhar Abdul Hamid sebagai Pengerusi FGV.

Sementara itu, Lembaga FGV dan Pengurusan telah menghubungi pihak berkuasa berkaitan untuk memperoleh notis wajar secara bertulis seperti yang dikehendaki dibawah Memorandum dan Artikel Tataurus (M&A) untuk melaksanakan pelantikan berkenaan.

FGV komited terhadap amalan tadbir urus korporat yang baik dan menganggap kenyataan dalam akhbar yang mendakwa Lembaga FGV menyimpan agenda peribadi untuk menghentikan pelantikan Azhar Abdul Hamid adalah sesuatu perkara yang tidak berasas sama sekali. Setiausaha Syarikat juga telah berhubung dengan Azhar berkenaan perkara ini dan berikutan berita telah diterbitkan oleh media.

Apabila kami menerima notis secara bertulis dari pihak berkuasa berkaitan, Lembaga Pengarah akan menjalankan proses yang diperlukan di bawah peruntukan Akta Syarikat 2016 dan MMLR Bursa Malaysia Securities Berhad untuk melantik Azhar Abdul Hamid sebagai Pengerusi baharu Lembaga Pengarah FGV

FGV ingin menegaskan, “Apabila kami menerima notis secara bertulis dari pihak berkuasa berkaitan, Lembaga Pengarah akan menjalankan proses yang diperlukan di bawah peruntukan Akta Syarikat 2016 dan MMLR Bursa Malaysia Securities Berhad untuk melantik Azhar Abdul Hamid sebagai Pengerusi baharu Lembaga Pengarah FGV “.

Lembaga Pengarah dan Pengurusan FGV mengalu-alukan pelantikan Azhar Abdul Hamid

Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGV)

Find