Archives

FGV Buka Peluang Pekerjaan Industri Perladangan

 

KUALA LUMPUR – 27 JULAI 2017 – Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGV) membuka lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor perladangan kepada penduduk tempatan khususnya generasi baharu peneroka dalam usaha mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing.

Kempen peluang kerjaya ini telah dimulakan di Sambutan Hari Peneroka 2017 di Putrajaya baru-baru ini di mana FGV telah membuka kaunter permohonan kerjaya untuk para pengunjung.  Kempen jelajah kerjaya FGV ini akan diteruskan lagi di Pejabat Ladang Bera Selatan 1, Bera (Pahang, 8 Ogos), Pejabat Pentadbiran Pusat Penyelidikan Tun Razak (PPTR), Jengka (Pahang, 10 Ogos), Pejabat Ladang Besout 7, Trolak (Perak, 15 Ogos) dan Pejabat Ladang Chiku 8, Chiku (Kelantan, 17 Ogos).

Pegawai Bertanggungjawab FGV yang juga merupakan anak peneroka Felda, Dato’ Khairil Anuar Aziz berkata, kebergantungan Kumpulan terhadap tenaga kerja asing sangat tinggi iaitu lebih 35,000 orang di seluruh negara dan masih memerlukan lebih ramai pekerja bagi memastikan operasi harian berjalan lancar.

“Bukan mudah untuk membuang persepsi negatif generasi baharu terhadap kerjaya dalam sektor perladangan tetapi sebagai sebuah syarikat yang bertanggungjawab, FGV akan terus komited untuk menggalakkan dan mengutamakan orang tempatan.

“Sejarah membuktikan bahawa Felda telah dibangunkan oleh rakyat tempatan dari hutan belantara sehingga sehingga menjadi sebuah industri komoditi utama di Malaysia. Kami akan terus berusaha meningkatkan penglibatan orang tempatan dalam sektor ladang dengan menambah baik pakej pembangunan kerjaya serta faedah-faedah terbaik,” katanya.

Antara faedah-faedah yang ditawarkan adalah, kadar gaji yang menarik, bayaran insentif, caruman KWSP dan Perkeso, cuti tahunan, perubatan, insurans dan elaun kepada semua petugas yang layak.

Selain bahagian perladangan, FGV juga menawarkan peluang kerjaya kepada generasi baharu FELDA yang meminati unit beruniform menerusi anak syarikat, Felda Security Services Sdn Bhd. yang ketika ini memiliki 3,000 anggota yang sebahagian besarnya terdiri daripada anak-anak peneroka.

Tambah Dato’ Khairil, usaha ini merupakan sebahagian daripada pelbagai aktiviti atau program tangggungjawab sosial (CSR) FGV setiap tahun yang memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat setempat khususnya peneroka FELDA.

Permohonan boleh dihantar terus ke pejabat-pejabat FGV berdekatan atau e-mel terus ke career@feldaglobal.com. Untuk maklumat lanjut mengenai peluang kerjaya dan tarikh temu duga terbuka boleh melayari laman sesawang FGV di www.feldaglobal.com dan Facebook  www.facebook.com/feldaglobalofficial/ .

Tamat

Read more

FGV Opens Employment Opportunities in the Plantation Industry

 

KUALA LUMPUR 27 JULY 2017 – Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGV) has embarked on a recruitment drive to recruit locals, especially the new generation of settlers for a career in the plantation industry in order to reduce dependence on foreign workers.

The recruitment drive was kicked off at the National Hari Peneroka Celebrations 2017 in Putrajaya recently where FGV had opened a recruitment booth for visitors. FGV’s recruitment drive will continue at FGV’s plantation offices in Bera Selatan 1, Bera (Pahang, August 8), Tun Razak Research Centre, Jengka (Pahang, August 10), Besout 7, Trolak (Perak, August 15) and Chiku 8, Chiku (Kelantan, August 17).

FGV’s Officer-in-Charge who is also a Felda settler’s son, Datuk Khairil Anuar Aziz, said the group is highly dependent foreign labor at more than 35,000 people across the country and there is still a need for more workers to ensure that daily operations run smoothly.

“It is not easy to remove the new generation’s negative perception towards a career in the plantation sector but, as a responsible company, FGV will remain committed to encourage and give priority to local people.

“Historically, Felda was established by locals to develop the jungle into a major commodity industry in Malaysia. We will continue to strive to increase the involvement of locals in the plantation sector by improving their career development packages as well as the best benefits,” he said.

Among the benefits offered are an attractive salary, incentive payments, EPF and SOCSO contributions, annual leave, medical, insurance and allowances to all eligible staff.

Apart from the plantation division, FGV also offer career opportunities for the new generation of settlers who are keen to join uniformed units through its subsidiary, Felda Securities Services Sdn. Bhd. that currently has 3,000 members, consisting largely of settlers’ children.

Dato’ Khairil added, “These efforts are part of the various activities and programmes planned for our corporate social responsibility (CSR) each year that provide direct benefits to the local community, especially FELDA settlers.

Applications can be sent directly to nearby FGV offices or emailed directly to career@feldaglobal.com. For more information on career opportunities and walk-in interview dates, please visit the FGV website at www.feldaglobal.com and Facebook at www.facebook.com/feldaglobalofficial/.

End.

Read more

Kenyataan Terhadap Laporan Menuduh Lembaga Pengarah FGV Terlibat dalam Konspirasi di FGV

Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGV) ingin menegaskan setakat ini keputusan yang telah diambil adalah mengarahkan Dato’ Zakaria Arshad, Ketua Pegawai Eksekutif dan tiga lagi kakitangan pengurusan kanan untuk bercuti dengan bergaji penuh dan menerima semua kemudahan.

Sebagai sebuah syarikat senaraian awam dan juga syarikat berkaitan kerajaan yang termaktub dengan undang-undang yang berkaitan oleh badan kawal selia seperti Suruhanjaya Sekuriti (SC) dan Bursa Malaysia, FGV sama sekali tidak terlibat dengan mana-mana konspirasi atau agenda peribadi dalam menjalankan proses siasatan dalaman tersebut.

Siasatan dalaman ini dianggap tanggungjawab fidusiari Lembaga Pengarah dalam menjalankan tanggungjawab prihatin dalam pengurusan sebuah syarikat penyenaraian awam dan juga kepentingan pemegang saham.

Selaras dengan amalan tadbir urus korporat yang baik, FGV akan memastikan siasatan dalaman ini dijalankan secara adil dan saksama. Seterusnya, FGV akan mengukuhkan prestasi perniagaannya untuk memajukan kepentingan pemegang saham syarikat.

Siasatan dalaman hanya fokus kepada isu hutang Safitex seperti yang dilaporkan sebelum ini. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri pada 19hb Jun 2017, terdapat beberapa bukti asas yang membolehkan Lembaga FGV mengambil tindakan disiplin terhadap Ketua Eksekutif, Ketua Pegawai Kewangan dan dua lagi pegawai kanan yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur dalaman.

Tuduhan menyatakan bahawa Lembaga Pengarah mempunyai agenda peribadi untuk menjatuhkan pengurusan kanan adalah tidak wajar.

Jika tuduhan-tuduhan ini berterusan, ia dikhuatiri boleh menyebabkan focus FGV tergendala dari usahanya menambahbaikan operasi teras (core business), menjana nilai tambah dan melaksanakan tanggungjawab fidusiari Lembaga Pengarah kepada pemegang saham.

Terima kasih

Read more
Our Latest
Tweet Feeds
Follow us in Twitter
Tweet Feeds
Follow us in Twitter